Prosjekt lesing og regning i AKS

Jenter i klasserom

Vi tilbyr minimum to læringsstøttende aktiviteter i uken som bidrar til å styrke elevenes lese, skrive, språk- og/eller regneferdigheter. Prosjektet har til hensikt å skape endring med varig virkning.

På Munkerud AKS har vi nedsatt en prosjektgruppe bestående av to lærere på småskoletrinnet, to baseledere, assisterende rektor og Aktivitetsskolelederen. Prosjektgruppen har faste månedlige møter. Baselederne deltar i tillegg på teammøtene til 1.- 4.trinn hver uke.

Vi bruker skolens årsplaner i matematikk og norsk som grunnlag og utarbeider planer som blir diskutert med lærerne. Ut fra planer og mål legge vi til rette for aktiviteter som støtter opp om den læringen som foregår på skolen. På trinnenes ukeplaner vil det hver uke fremgå hvilke to læringsstøttende aktiviteter det er på AKS denne uken.

Aktivitetsskolens ansatte har deltatt på kursene Lek og læring – hånd i hånd og Lek med tall på Aktivitetsskolen.

Aktivitetsskolen er en viktig alternativ læringsarena for videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene.
Vi skal ikke slutte å leke på AKS, men vi skal knytte læringsstøttende elementer inn i leken.