Skolen åpner for alle trinn

grønn logo

Det er samtidig mye som skal tilrettelegges for at vi kan ta imot elevene på en trygg og god måte, og det vil bli endringer i skoletilbudet for samtlige av skolens elever. Nedenfor har vi punktvis satt opp hovedrammer for organiseringen av Munkerud skole framover mot sommerferien. Denne informasjonen vil også bli sendt ut pr epost til foresatte, og det vil bli avholdt et digitalt foreldremøte mandag 11.05 kl 19.00.

Dette skjer fra uke 20:

 • Først og fremst: Elever på 5., 6. og 7. trinn begynner på skolen igjen tirsdag 12.05. Vi trenger tiden på mandag til å sikre god tilrettelegging.
 • Vi fortsetter med våre rutiner for elever, foresatte og ansatte, basert på de tre overordnete smittevernsreglene:

         o  Syke skal være hjemme

         o  Vi skal ha god hygiene og renhold

         o  Vi skal holde forsvarlig avstand

 • 5.-7. trinnselevene vil få nødvendig opplæring i rutinene de første dagene
 • Alle klasser på 1-4 beholder oppdelingen i rød og blå gruppe
 •  Alle klasser på 5-7 blir oppdelt i grupper på maksimalt 20 elever, og noen vil derfor være i gruppe med elever fra andre klasser
 • Målet er at elevene primært er sammen med elever i sin gruppe og i samarbeidsgruppen (klassen)
 • Alle grupper på 1-4 beholder det klasserommet de er i pr i dag, der de vil være stort sett i alle timer med unntak av uteskole (med ett unntak: 4A rød bytter rom fra M&H til Keramikk/tekstil)
 • 1.-3. trinn vil ha undervisning fra 08.30-12.45 hver dag (altså en time mindre enn i dag, se timeplanmal nedenfor)
 • 4. trinn vil ha undervisning fra 08.30-11.30 hver dag, og spise lunsj og ha siste time hjemme (se timeplanmal nedenfor)
 • AKS vil ha samme lengde på åpningstid som i dag, men forskyve åpningstiden fra 12.45-15.45.
 • For elever med foresatte som har kritiske samfunnsoppgaver vil det være et lite omsorgstilbud mellom 15.45-17.00. Søknad sendes rektor for å benytte dette tilbudet.
 • 5. trinn vil ha undervisning fra 08.30-11.30 hver dag, og spise lunsj og ha siste time hjemme (se timeplanmal nedenfor). 5. trinn vil ha undervisning i musikkrommet, auditoriet, M&H og gymsalen.
 • 6. trinn vil ha undervisning fra 12.00-15.00 hver dag, og spise lunsj og ha en time hjemme før undervisning begynner på skolen (se timeplanmal nedenfor). 6. trinn vil bruke samme rom som 5. trinn.
 • 7. trinn vil ha undervisning fra 12.00-15.00 hver dag, og spise lunsj og ha en time hjemme før undervisning begynner på skolen (se timeplanmal nedenfor). 7. trinn vil i hovedsak bruke samme rom som 4. trinn.
 • Det blir satt inn ekstra renhold for sikre god hygiene i de rom som benyttes av ulike grupper/trinn tidlig og sent på dagen
 • Friminuttene vil fortsatt være delt opp tidsmessig og i soner, og elevene må være innenfor den sonen de er tildelt den dagen.
 • Alle elever har bare ett friminutt pr dag, og det vil være ekstra voksentetthet ute
 • Trinn 1 og 2 vil være på oversiden av bygget (siden med lekeapparater), mens trinn 3 vil være på nedsiden av bygget (siden med ballbaner)
 • Trinn 4 vil få endret friminutt til 09.30-09.45, og vil være på oversiden av bygget (siden med lekeapparater), og trinn 5 vil ha samme friminuttstid, og være på nedsiden av bygget (siden med ballbaner)
 • Trinn 6 og 7 vil ha friminutt 13.00-13.15, og endelig avklaring om plassering kommer
 • På AKS skal elevene så langt det lar seg gjøre fortsette i samme grupper og i samme rom som i skoletiden. Et mulig unntak gjelder elever på trinn 4, der det er en god del færre som går på AKS. Elever på 4. trinn som går på AKS får et tilbud i biblioteket mellom ny skoleslutt (11.30) og ny AKS-start (12.45).
 • Alle elever må fortsatt ha med en separat matpakke for skolen og en separat matpakke for AKS, samt tom vannflaske
 • Foresatte skal fortsatt ikke gå inn i skolebyggene med mindre det er helt nødvendig og i tråd med egne hygienerutiner
 • AKS-ansatte vil bringe elever ut til henting på avtalte klokkeslett
 • Vi anbefaler fortsatt at foresatte unngår å bruke morgenåpning på AKS i perioden fremover. Må morgenåpning benyttes har vi et begrenset tilbud i Kunnskapstrappen, da vi ikke ønsker elever inn i ordinære skolelokaler før skoletid grunnet smittevernsberedskap
 • Vi skal ha bemanning som ivaretar elevenes sikkerhet og myndighetenes smittevernskrav, men situasjonen tøyer bemanningssituasjonen veldig. Dette medfører at:

        o  Redusert undervisning fører til at lærerne prioriterer basisfagene norsk, matematikk og engelsk, og det meste av praktisk-estetiske fag blir tatt bort fra den ordinære skoledagen

        o  All spesialundervisning blir primært ivaretatt ved at gruppestørrelsene blir mindre, og evt med assistent. Alle spesialpedagoger inngår i ordinære gruppefordelinger

        o  Aktivitetene på AKS vil kun foregå i de enkelte grupper (evt i samarbeid mellom rød og blå gruppe), samt ute

        o  Vi oppfordrer alle foresatte som har mulighet til å velge så korte AKS-dager som mulig

 • Elever som er i risikosone eller har foresatte som er i risikosone kan få et begrenset fjernundervisningstilbud. Dette er avhengig av at legeerklæring blir sendt til skolen v/ rektor. Det vil ikke være kontaktlærer eller en for eleven kjent lærer som følger opp dette tilbudet.
 • Gruppeoversikt, klasseromfordeling og oppmøteoversikt for 5.-7. trinn vil sendes ut på mandag via kontaktlærer. Det er rektor og skolens ledelse som står ansvarlig for denne fordelingen, og endringer vil ikke bli gjort.
 • Rutinene våre bygger på den nasjonale smittevernsveilederen for barneskoler, samt Oslo kommunes egne retningslinjer
 • Se den nasjonale smittevernsveilederen her: KLIKK HER
 • Se våre oppdaterte rutiner her: KLIKK HER
 • Se timeplanmal for 1-7: KLIKK HER

 

Vi håper at punktene over, samt informasjonen dere som foresatte vil få fra kontaktlærere og via det digitale foreldremøtet, gjør at dere har tillit til at vi på Munkerud skole gjør alt vi kan for at barna skal oppleve skolen som trygg og sikker, og like hyggelig å være på som før!