Hovedseksjon

IKT, nettbrett og koding

Elev på ipad

Digital kompetanse er et viktig verktøy for å mestre fremtidens samfunn. Munkerud skole ønsker å være en aktiv del av dette.

Plattform og læremidler

Munkerud skole har nettbrett 1:1 på alle trinn. Elevene har sin personlige nettbrett som de også tar med seg hjem. Skolen har utarbeidet en låneavtale som foresatte underskriver på, der regler for bruk står beskrevet.

Alle læringsrom har egen pc koblet opp mot et whiteboard med programvare for Smartboard. Alle pedagoger har egen pc og iPad. I tillegg har noen av assistentene på de høyeste trinnene egen iPad. 

Nettbrettet skal brukes i alle læringssituasjoner der det bidrar til bedre læring. Vi skal utnytte teknologien i gode læringsprosesser og målet er at elevene skal få maksimalt læringsutbytte med utgangspunkt i egne forutsetninger. Nettbrett 1:1 betyr ikke at vi legger bort alle andre læringsarenaer, men at vi hele tiden søker å bruke det som gir best læring for elevene. Den tradisjonelle undervisningen blir supplert med undervisning hvor elevene i høyere grad er aktive i egen læring. Vi har stor bruk av produksjonsapper der elevene er aktive i egen læringsprosess. Lærere og pedagoger kan utvikle nye lærings-miljøer hvor elevene jobber med oppgaver som er tilpasset den enkeltes behov. Elevene får styrket sin digitale kompetanse slik at de også i fremtiden kan leve opp til de krav den moderne verden stiller – og oppnå ferdigheter som setter enda flere elever i stand til å gjennomføre videre studier.

Hvorfor har vi valgt nettbrett som digital plattform?

  • Elevene skal få oppleve relevans til egen hverdag
  • Elevene skal få oppleve økt grad av motivasjon
  • Elevene skal få økt grad av tilpasset opplæring 
  • Elevene skal få økt læringsutbytte gjennom refleksjon rundt egen læring
  • Elevene skal få oppleve økt grad av mestring
  • Elevene skal få oppleve økt grad av kreativitet
  • Elevene skal få økt grad av digital kompetanse og dannelse
  • Elevene skal oppleve økt samarbeid med elever og lærer

Koding på timeplanen

Munkerud skole har satt koding på timeplanen for 4.-7. trinn, slik at alle elever på disse trinnene har en time koding i uka. Undervisningen følger egen utarbeidet læreplan. Læreplanen involverer også 1.-3. trinn i arbeidet. Det gis også tilbud med Koding for Kidsa gjennom AKS.

Nettvett

Vi ønsker at elevene skal bli trygge nettbrukere og vil ha mye fokus på nettvett. Vi har årlig besøk av Barnevakten for elever og foresatte på femte trinn.

Nettfilter

Utdanningsetaten i Oslo har åpnet opp for at den enkelte skole selv kan sette nettfilter på iPadene når de er i bruk på skolen. Munkerud skole har valgt å sette filter som fjerner vulgært språk, vold og/eller forstyrrende bilder, nakenhet og seksuelt antydende innhold ved søk i nettleseren. I tillegg har Munkerud skole sperret for bruk av nettadresser til de fleste sosiale medier. Vi har også stengt for bruk av YouTube for 1.-6. trinn.

Pedagogisk IKT

Munkerud skole har en egen IKT-veileder, som har avsatt tid til å bistå alle trinn og lærere i det pedagogiske IKT-arbeidet. Dette er Line Siggerud. Hun har også ansvaret for oppfølging av koding som fagfelt, og samarbeider tett med IKT-driftsansvarlig, Hasan Yesiltoklu.