Hovedseksjon

Lesing

Jenter i klasserom

Lesekompetansen er grunnleggende for å lære og for å fungere i samfunnet.  Et individ må kunne ta til seg et skrevet budskap for å kunne lære, og må kunne formidle et skrevet budskap, som forstås av andre.

VÅRE MÅL

-          Alle lærere er leselærere hvor leseferdigheter knyttes til fagets egenart

-          Lesing er en integrert del av alle fag

-          Undervisningen kjennetegnes av variert og målrettet arbeid med lesing

-          Å lære og lese forandrer hjernen og utvikler barnets evne til å være tenkende og reflekterende

 

Elevene skal lære å bruke strategier, tenkeverktøy og teknikker for å utvikle leseforståelse. Elevene skal lære ord og begreper – både i dybde og bredde – og utvikle det muntlige språket og bli språkbevisste. Elevene skal utforske skriftspråket og utvikle skriftlig kompetanse ved bruk av tradisjonelle læremåter og moderne teknologi.

Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter og er helt avgjørende for læring i skolen. På Munkerud skole skal det arbeides med lesing og leseferdigheter i alle fag hver eneste dag. Vi skal sikre en god progresjon for den enkelte elev gjennom målrettet, systematisk og enhetlig praksis i leseopplæringen. Skolens flotte og velutstyrte bibliotek og vår egen plan for leseopplæring og elevenes leseprogresjon tydeliggjør våre ambisjoner og gir retning for innsatsen. Leseprogresjonsplanen bygger på og utdyper våre prinsipper for god og "forståelig" undervisning hvor tenking, refleksjon og språk henger nøye sammen.

Forskjellige former for lesing

Vi bruker både høytlesing, felleslesing, veiledet lesing og selvstendig lesing i leseopplæringen. Veiledet lesing er selve kjerne i et velbalansert lese- og skriveprogram hvor elever og lærer har mulighet til å snakke, lese, tenke seg gjennom en tekst på en målbevisst måte. Denne metoden lærer elevene å lese selvstendig og flytende og den passer for elever på alle trinn.  I felleslesing er det læreren som leser teksten høyt og demonstrerer de prosessene og strategiene som trengs for å lese flytende. I veiledet lesing hjelper læreren en gruppe elever med å anvende disse strategiene slik at de kan lese selv. Lese- og skriveferdigheter trenes ved bruk av tilpassede bøker og/eller tekster der elevene er organisert i grupper på 3-6 elever. I innlæringen er det å lytte, snakke, lese og skrive likeverdige komponenter. Det samme gjelder for matematikkopplæringen. Det endelige målet med veiledet lesing er å lære elevene å bruke lesestrategier på egen hånd, slik at de kan lese nye og ukjente tekster og diskutere dem kritisk.