Foreldreundersøkelsen 2018

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Foreldreundersøkelsen i Osloskolen ble gjennomført våren 2018 for foresatte med skolebarn under 18 år. Blant temaene er elevenes trivsel, støtte fra lærer og samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Brukerundersøkelsen for AKS ble foretatt i april/mai. Foresattes tilbakemelding er viktig for at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle.

Rapporten presenterer resultatene for vår skole sammenlignet med gjennomsnittet for alle osloskoler. Skala 1–5, der 1 er lavest skår og 5 er høyest skår. Nedenfor følger oppsummeringene som ble gjort i Konglenytt (info til foresatte), om de to undersøkelsene. Skolen vil følge opp resultatene i samarbeid med foreldrene gjennom FAU, skolemiljøutvalget og driftsstyret.

 

Foreldreundersøkelsen – skole:

Det har vært gjennomført en undersøkelse blant de foresatte i Osloskolen, der dere foresatte har kunnet formidle deres oppfatning av lokalskolen. 53 % av de foresatte svarte på undersøkelsen. Det mest slående ved årets foreldreundersøkelse på Munkerud er at svarene så og si er identiske som fjorårets. De aller fleste foresatte (92%) opplever at deres barn trives på Munkerud skole, både inne og ute. De foresatte mener videre at lærerne bryr seg om elevene, har positive forventninger og behandler barna med respekt (92%). Foresatte på Munkerud mener at skolen er et trygt sted å være. De opplever at barna har voksne å prate med, og at de ansatte har klare forventninger til hvordan elevene skal oppføre seg mot hverandre (87%). 75% av de foresatte svarer videre at de ansatte reagerer når noen sier eller gjør noe ubehagelig mot en elev. Dette er imidlertid 13% uenig i. De foresatte er fortsatt noe usikre på hvordan skolen generelt håndterer mobbing. Her er bare 48% enig i at dette skjer på en god måte, mens 38% svarer at de ikke vet eller ikke har noen klar oppfatning.  Vi på Munkerud skole vil bruke det som har kommet fram i foreldreundersøkelsen for å gjøre skoledagen enda bedre for elevene, særlig de som på en eller annen måte føler seg utenfor.

Det eneste området i foreldreundersøkelsen som viser en merkbar og signifikant forskjell fra fjorårets undersøkelse er når det gjelder lov og rett. Klart flere foresatte mener de kjenner rettigheter, plikter og klagemuligheter bedre enn tidligere. Ellers er de foresatte stort sett fornøyd med informasjon, dialog, medvirkning og annen oppfølging fra skole og lærere. 

Foreldreundersøkelsen – AKS:

Foreldreundersøkelsen på AKS ble gjennomført i mai, og svært mange foresatte svarte (over 90%). Undersøkelsen viser at de foresatte er gjennomgående svært fornøyd med Munkerud AKS, med en score som plasserer Munkerudforeldrene blant de mest fornøyde foreldregruppene i Oslo. Veldig moro for oss, og godt for både ansatte og foresatte å oppleve tillit og positivitet rundt AKS. Ekstra bra er det at Munkerud blir vurdert svært positivt på områder som trygghet, trivsel og tilbud, og sammenliknet med tidligere år ser vi positiv framgang på alle målepunkt. Vi takker for tilliten, og håper at alle dere foresatte fortsatt vil velge Munkerud AKS for barna deres.

 

Om Foreldreundersøkelsen

  • En nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.
  • For foresatte med skolebarn under 18 år.
  • Foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 fikk SMS og e-post med invitasjon til å delta.
  • Undersøkelsen ble sendt til kun én foresatt per barn