Foreldreundersøkelsen 2017

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Rapporten presenterer resultatene for vår skole sammenlignet med gjennomsnittet for alle osloskoler. Skala 1–5, der 1 er lavest skår og 5 er høyest skår.

Dette mener foreldrene på Munkerud skole – Resultatrapport

På Munkerud skole var svarprosenten 62%, og nedenfor følger en oppsummering av de viktigste funnene i undersøkelsen. (Dette har tidligere vært publisert til de foresatte gjennom Konglenytt for april måned). 

De aller fleste foresatte (94%) opplever at deres barn trives på Munkerud skole, og de oppfatter at barnet har noen å være sammen med i friminuttene. De foresatte mener videre at lærerne bryr seg om elevene, har positive forventninger og behandler barna med respekt (95%). Dette vitner om at de foresatte oppfatter at det stort sett er gode relasjoner mellom lærer og elever. De foresatte opplever også at elevene får god faglig oppfølging, og de aller fleste oppgir at de har inntrykk av at lærerne hjelper barna slik at de forstår hva som skal læres (88%). 

Foresatte på Munkerud mener at skolen er et trygt sted å være. De opplever at barna har voksne å prate med, og at de ansatte har klare forventninger til hvordan elevene skal oppføre seg mot hverandre (88%). 75% av de foresatte svarer videre at de ansatte reagerer når noen sier eller gjør noe ubehagelig mot en elev. Dette er imidlertid 13% uenig i. De foresatte er også noe usikre på hvordan skolen generelt håndterer mobbing. Her er bare 49% enig i at dette skjer på en god måte. Riktignok er det 36% som svarer at de ikke vet eller ikke har noen klar oppfatning, men dette er svar som skolen vil ta på alvor. Det hviler et klart ansvar på rektor for å sikre at foresatte har en tillit til og forståelse for skolens håndtering av dette samfunnsproblemet. De foresatte opplever heldigvis i all hovedsak at deres barn ikke blir utsatt for krenkelser på skolen. Som alltid er det likevel helt nødvendig å fokusere på de mellom 2-6% av foresatte som oppgir at deres barn har blitt ertet, blitt holdt utenfor, eller opplevd slag, spark eller liknende. Slike hendelser må vi alltid jobbe for å redusere, og foresattes tilbakemeldinger er med på dette.

Foresatte på Munkerud mener generelt at dialogen med skolen er god. 88% opplever at de blir tatt imot på en god måte, og at lærere viser interesse for foresattes synspunkt. De foresatte mener også at deres synspunkt blir fulgt opp (76%), og at de raskt kan få et møte med kontaktlærer om det er behov. Her svarer 25% "vet ikke", som trolig betyr at det faktisk ikke har oppstått et slikt behov. Vi antar det er samme grunn når 53% svarer "vet ikke" når det gjelder å få et raskt møte med skolens ledelse. De foresatte er i stor grad positive til utviklingssamtalene med kontaktlærer, både når det gjelder innhold (85%), mål og utvikling (87%) og oppfølging (80%). Som en liten kuriositet (!) kan nevnes at de foresatte faktisk er aller mest fornøyd med sin egen oppfølging av avtaler og beslutninger fra utviklingssamtalene (91%). Delt i oppfatningen er de foresatte bare når det gjelder lengden og antallet utviklingssamtaler: her er det omtrent like mange som ønsker flere/lenger som ikke ønsker flere/lenger.

Munkerud skole er en stor organisasjon og institusjon, og foresatte har behov for informasjon. På dette området er nok variasjonen størst. Noen (40-50%) opplever at de får og finner god informasjon, mens andre (20-40%) er uenig i dette.  Her er også "vet ikke"- og "verken eller"-gruppene store. Vi vil framover bruke hjemmesiden mer aktivt for å bøte på dette. Først ut er skolens handlingsplan for det psykososiale miljøet som fra uke 18 vil ligge på skolens hjemmeside, der foresatte vil finne mye informasjon om forebygging, tiltak, rettigheter og rutiner.

Skolen vil følge opp resultatene i samarbeid med foreldrene gjennom FAU, skolemiljøutvalget og driftsstyret.

 

Les mer om Foreldreundersøkelsen