Hovedseksjon

Foresatte på besøk i klasserommet?

Undervisning 01

Bakgrunn: Munkerud skole får av og til spørsmål fra foresatte om de kan besøke klasserommet til deres barn, delta i undervisningen, observere undervisning osv. Årsakene til dette kan være mange, og grunnene kan være gode, enten foresatte er positive eller kritiske til skolens arbeid. Opplæringsloven sier da også klart at skolen skal legge til rette for et godt foreldresamarbeid, noe som kan være en grunn til å ønske foresatte velkommen. Når Munkerud skole likevel har lagt seg på en restriktiv praksis på dette området er det av følgende grunner:

 • Eget barn kan oppleve det ubehagelig å ha sine foresatte i klasserommet
 • Andre elever og/eller andre elevers foresatte kan oppleve det ubehagelig å ha andre foresatte i klasserommet
 • Lærer/assistent kan oppleve det ubehagelig og kontrollerende å ha foresatte tilstede i klasserommet
 • En foresatt som er tilstede i undervisningen kan få taushetsbelagt informasjon om andre elevers personlige forhold
 • Lærer eller andre som har godtatt tilstedeværelse i sin undervisning kan bli ansvarlig for å ha brutt egen taushetsplikt ved å gi en annen person tilgang til slik taushetsbelagt informasjon (noe som følger av Forvaltningslovens paragraf 13)
 • Skolen pålegger alle ansatte som deltar i skoleaktiviteter å fremlegge politiattest etter Opplæringslovens paragraf 10-9, men har ikke anledning til å gjøre dette ovenfor foresatte
 • Rektor er ansvarlig for å lede og organisere opplæringen på skolen, og kan derfor i kraft av sin rolle begrense hvem som kan være tilstede i undervisningen

Det kan likevel være situasjoner der det er naturlig at foresatte er tilstede i undervisning, for å lære, observere, delta eller annet. Dette må i så fall vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Følgende retningslinjer kan da gjelde:

 • Ønsket fra foresatte er tatt opp med lærer og rektor i god tid i forkant, og rektor skal uansett alltid være orientert
 • Det bør avtales konkret hvordan deltakelsen skal gjennomføres
 • Det skal vurderes om besøket bryter med elevenes rett til trygt og godt skolemiljø
 • Det skal vurderes om besøket gir tilgang til taushetsbelagte forhold
 • Det skal vurderes om besøket går utover ansattes krav til personvern og arbeidsmiljø
 • Det skal vurderes om eventuelt andre foresatte i klassen skal informeres

Ta gjerne kontakt med kontaktlærer eller rektor hvis du har spørsmål om dette. Retningslinjene er laget for å sikre et godt skole-hjemsamarbeid, og dialog er alltid den beste måten.