Hovedseksjon

Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Fra og med 01.08.02, er antall representanter økt med to, slik at det totale antallet representanter nå er 7.

Sammensetningen av representantene er slik:

  • 2 representanter for foreldre
  • 2 representanter for de ansatte
  • 3 eksterne kommunale representanter
  • Rektor er sekretær

Representantene velges for 2 år av gangen, med utskifting annethvert år. Det skal være tilnærmet likefordeling av menn og kvinner.

Leder for FAU og nestleder får innkalling til møtene, og møter etter behov uten stemmerett.

 

Representanter driftsstyret Munkerud skole


Politiske representanter:


 


Foreldrerepersentanter:


 


Ansatterepresentanter: