Driftsstyret

Styret fatter de viktigste beslutninger angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Fra og med 01.08.02, er antall representanter økt med to, slik at det totale antallet representanter nå er 7.

Sammensetningen av representantene er slik:

  • 2 representanter for foreldre
  • 2 representanter for de ansatte
  • 3 eksterne kommunale representanter
  • Rektor er sekretær

Representantene velges for 2 år av gangen, med utskifting annethvert år. Det skal være tilnærmet likefordeling av menn og kvinner.

Leder for FAU og nestleder får innkalling til møtene, og møter etter behov uten stemmerett.

 

Representanter driftsstyret Munkerud skole

Politiske representanter:
Knut Hedemann AP
Maria Therese Mikkelsen MDG
Knut Falchenberg H, nestleder
Tone Elisabeth Kleven AP, 1 vara
Eilif Julius Risberg, KrF, 2. vara
Dag-Kristoffer Forberg V, 3. vara

Foreldrerepersentanter:
Erik Conradi, leder
Anne-Marte Vaagan
Tor Christian Ulvang, 1. vara 

Ansatterepresentanter:
Are Røkkum
Tina Karstensen
Mugdim Memija, 1. vara