Hovedseksjon

TITO - Tidlig Innsats

Jente i klasserom

Kjernen i modellen er balansert lese-, skrive- og matematikkopplæring. Den inneholder både metodikk og organisering som har som mål at alle elever skal få utfordringer på sitt eget nivå, oppleve økt læring og god progresjon i grunnleggende ferdigheter. Tidlig innsats og tilpasset opplæring er et godt utgangspunkt for læring. Elementene i TITO kommer opprinnelig fra Australias "Early Years Literacy Program" og de er tilpasset norske forhold.  Modellen har en fast struktur og organisering. Elevene er organisert i grupper hvor de både arbeider sammen og individuelt. Strukturen sikrer at hver enkelt elev blir sett, får riktig vanskelighetsgrad på oppgavene og veiledning videre i sin utvikling. Organiseringen legger til rette for variert undervisning, motivasjon og mestring. Den tydelige organiseringen skaper forutsigbarhet og trygghet for elevene.

Alle klasserom på 1.-3. trinn har en lærerstyrt stasjon hvor lærer skal veilede elevene i lesing, regning, dybdelæring, IKT og modellere læringsstrategier og tenkeverktøy. På 1. og 2. trinn er det økt fokus på å trene språklig bevissthet, syntetisk og ortografisk avkoding, leseflyt og skriving. Videre får elevene veiledning i å finne, tolke og reflektere tekster i ulike sjangre og fag. Vi bruker konkreter og anvendt matematikk for å trene regne- og tellestrategier.

Denne organiseringsmodellen er valgt for å tilpasse opplæringen og lettere kunne følge opp leseopplæringen til den enkelte elevs forutsetninger (jmf. Oppl.l §1.3 om tilpasset opplæring og tidlig innsats). På 4. – 7. trinn kan gjerne de samme prinsippene fortsatt brukes, men opplæringen organiseres mer fleksibelt og naturlig nok mer fagrettet.